informacja dla słabosłyszących
dłonie
Programy ze środków Budżetu Państwa

Program „Wspieraj Seniora”

dofinansowany ze środków budżetu państwa

Program zakłada wsparcie finansowe gmin z zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegające w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. W tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

Gmina Wieliczka otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 129 741 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100).

plakaty-DOFINANSOWANIE-senior