informacja dla słabosłyszących
dłonie
Programy ze środków Budżetu Państwa

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

- moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach programu udziela się wsparcia:
  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.
O objęcie Programem mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza 200% przyjętego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1552,00 zł zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1200,00 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie. Realizatorem Programu na terenie Gminy jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce. Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 12 278 19 55, 12 278 45 61 Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda Małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Wieliczka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 404 000,00 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2024 roku (moduł 1 i 2). Planowany koszt realizacji programu w Gminie Wieliczka w 2024 r. ogółem to 1 085 450,00 zł.

Do pobrania:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/1009934/Uchwala-LXI_925_2023