informacja dla słabosłyszących
Programy ze środków Budżetu Państwa

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
DOFINANSOWANIE: 60 793,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 111 146,58 zł

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art.
121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art.
17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.
Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400 zł) oraz składki
na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane