informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z licznych ulg i zniżek na terenie całego kraju.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

• w wieku do 18. roku życia,

• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia powyższe warunki.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Pocztowa 1 (parter) pokój 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej poprzez portal informacyjno-usługowy emp@tia.

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień

1. wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego - „karta tradycyjną”, lub

2. realizowany przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień - „karta elektroniczną”

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej. We wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

Zapraszamy do składania wniosków jednocześnie o dwie formy karty - tradycyjną i elektroniczną.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkującego zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty, danych zawartych w Karcie lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z ustawy - członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

Karta przyznawana jest bezpłatnie z wyjątkiem gdy:;

-członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej - opłata w kwocie 10,00 zł;

-członek rodziny wielodzietnej zagubił kartę tradycyjną (plastikową) lub utracił ją w inny sposób - wydanie duplikatu karty podlega opłacie w kwocie 10,00 zł.

Składając wniosek o wydanie duplikatu oraz drugiej formy Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Płatności można dokonać:

• przelewem bankowym na rachunek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wieliczka ul. Sienkiewicza 26 nr 49 8619 0006 0010 0223 7813 0006 wraz z dopiskiem czego dotyczy płatność (nazwisko, opłata za duplikat KDR, opłata za drugą formę KDR),

Informacje o Karcie Dużej Rodziny można również znaleźć pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/karta-duzych-rodzin

Można również wyszukać partnerów programu pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Obsługa Programu – MGOPS Wieliczka

Grzegorz Bosak, Zespół ds. Programów i Projektów,

Pocztowa 1, pok. 14.

Tel. 501-065-619

pdf
Wniosek-o-przyznanie-KDR Pobierz
pdf
Informacje o zniżkach Pobierz