informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa”, zakłada świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, limit to 240 godzin w roku dla każdego uczestnika. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

 

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę poprzez zapewnienie doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. W godzinach realizacji opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej o których mówi Ustawa o pomocy społecznej.

Dzięki Programowi, zagwarantowana zostanie dodatkowa, innowacyjna usługa w ramach systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Idea, jaka przyświeca opiece wytchnieniowej to poprawa jakości codziennego bytowania zarówno osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów/rodzin. Osoby niepełnosprawne będą mogły doświadczyć „zaopiekowania” na wysokim poziomie realizacji usługi natomiast opiekunowie/rodziny dzieci/osób niepełnosprawnych otrzymają wsparcie w codziennych obowiązkach. Dzięki opiece wytchnieniowej, osoby codziennie zaangażowane w sprawowanie opieki będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, regenerację czy organizację niezbędnych spraw.