informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Program „Opieka wytchnieniowa”

- edycja 2022 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Cel programu:

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Grupy docelowe:

Opiekunowie osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych dzieci.

Efektem programu będzie:

Możliwość skorzystania z wytchnienia przez rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Dotacja:

Gmina Wieliczka otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 127 296 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).