informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Program Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+

skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Wieliczka

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Wieliczka, złożoną z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczających się z podatku dochodowego na terenie Gminy Wieliczka i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się (studiuje) lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wydanie karty, przedłużenie jej ważności lub wydanie duplikatu karty następuję po wypełnieniu i złożeniu wniosku.

Wydanie karty oraz przedłużenie jej ważności jest nieodpłatne. Koszt wydania duplikatu karty w wysokości 10 zł ponosi wnioskodawca.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika na ul. Pocztowej 1, pokój 14, od poniedziałku do piątku od godz. 8-16.00.

Karta jest ważna w danym roku kalendarzowym, na który została wydana. Karta wydawana i przedłużana jest na miejscu.

Rodziny wielodzietne uczestniczące w programie są zobowiązane do zgłaszania okoliczności mających wpływu na uczestnictwo w programie, takich jak: rezygnacja z uczestnictwa w programie, rezygnacja z kontynuowania nauki, usamodzielnienie się dziecka, śmierć członka rodziny biorącej udział w programie bądź zmiana miejsca zamieszkania. W takim wypadku na uczestnikach programu ciąży bezwzględny obowiązek niezwłocznego zwrotu kart lub karty danego członka rodziny.

Grzegorz Bosak, Zespół ds. Programów i Projektów,

Pocztowa 1, pok. 14.

Tel. 501-065-619

pdf
Wniosek o WKDR Pobierz
pdf
Informacje o zniżkach Pobierz