informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Stypendia dla studentów niepełnosprawnych „INDEX”

Stypendia udzielane mogą być osobom, które:

  • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • posiadają stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka
  • są studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe lub są uczniami szkół policealnych,
  • mają średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające
    - 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
    - 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w terminie od 01 lutego do 28 lutego każdego roku.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej. Wysokość stypendium określa każdorazowo Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka biorąc pod uwagę wielkość środków zapisanych w uchwale budżetu. Jednemu studentowi może być przyznane jedno stypendium niezależnie od ilości kierunków, na których studiuje. Stypendium udzielane jest jednorazowo w formie refundacji kosztów poniesionych w związku z kształceniem w szkole wyższej bądź szkole policealnej, rozliczanych na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę imiennych faktur.

Informacje na temat programu Index można uzyskać w MGOPS ul. Pocztowa 1, w pok. 7, 8, osobiście lub telefonicznie (12 26 34 315 lub 12 26 34 316), w godzinach pracy Ośrodka.