informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Pocztowej 1, pokój 14, parter w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna oraz miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528 zł (od 1 stycznia 2022r. 600 zł).

Pomoc materialna przysługuje uczniom:
szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Grzegorz Bosak, Zespół ds. Programów i Projektów,

Pocztowa 1, pok. 14.

Tel. 501-065-619

pdf
Wniosek o stypendium Pobierz
pdf
Informacje nt dochodów - stypendium szkolne Pobierz