informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Pocztowej 1, pokój 14, parter w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna oraz miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600 zł.

Pomoc materialna przysługuje uczniom:
szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub pod numerem telefonu:

501-065-619
Grzegorz Bosak
Zespół ds. Programów i Projektów
Pocztowa 1, pok. 14
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -16.00

шкільна (соціальна) допомога

Міський центр соціального забезпечення у Велічці приймає заявки на

отримання шкільної ( соціальної) стипендії для учнів з України, які

проживають у гміні Величка і навчаються в польських школах.

Місце:

Wieliczka, ul. Pocztowa 1, pokój 14

(Величка , вул. Почтова 1 , кім. 14

Термін:

1 - 15 .09.2022 (понеділок — п’ятниця)

Робочий час:

8.00 - 15.45

Шкільна (соціальна ) допомога - це пільга для освітніх цілей учня,який

навчається в польській школі.Це залежить від критерію доходу в 600

злотих на людину в сім’ї . Під сім’єю ми маємо на увазі людей, які

живуть разом і ведуть спільне господарство. Заява про надання допомоги

може бути подана батьками дитини ( тимчасового опікуна ) дорослого

учня.

Необхідні документи ( для огляду):

  • PESEL – UKR.
  • Документ з яким перетинався кордон ( наприклад штамп прикордон
  • ної служби)
  • Рішення про призначення тимчасового опікуна дитини ( якщо заява
  • подається тимчасовим опікуном учня)

Потрібні дані:

НОМЕР PESEL учня та заявника, адреса перебування в Польщі, адреса школи, імена та прізвища

батьків учня , дохід сім’ї (заява ).

Можливі форми стипендії ( необхідно заявити при подачі заявки можна не одну ) :

Повне або часткове покриття витрат на участь в освітніх заходах ( в тому числі компенсаційних

заняттях , що виходять за рамки занять які проводяться в школі в рамках навчальної програми,

а також в освітніх заходах, що проводяться за межами школи. Зокрема витрат на вивчення

іноземних мов , спорт , танці , декламацію , шкільні походи , відвідування кінотеатрів і театрів

організованих школою.

Освітня допомога (наприклад, придбання підручників , словників ,шкільного приладдя ,

навчальних посібників , комп'ютерного програмного забезпечення , спортивного взуття

для занять з фізкультури.

  • Повне або часткове покриття витрат , пов'язаних з отриманням освіти поза місцем

проживання ( за межами Велички) тобто витрат на проживання , проїзд , інтернат тощо.

Учень середніої школи ( технікум , ліцей)

Учні не можуть претендувати на шкільну стипендію.

pdf
Informacje nt dochodów - stypendium szkolne Pobierz