informacja dla słabosłyszących
Aktualności
15.03.2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Cyfrowy Ślad”

Tematem konkursu jest przedstawienie zasad i/lub sposobów bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu, w formie gry planszowej lub karcianej.

Twórca sam decyduje o doborze materiałów, z których wykona swoją pracę. Organizatorzy pozostawiają twórcom dowolność w kwestii wielkości, grubości i kształtu planszy lub kart do gry, ilości uczestników biorących udział w rozgrywce oraz sposobie opakowania elementów gry. Jedynym wymogiem jest dołączenie do każdej gry czytelnej instrukcji.

Terminy:
1. Prace należy nadesłać w terminie do 14 marca 2022 roku* (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół ds Programów i Projektów Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „KONKURS – Cyfrowy ślad”.
2. Prace można składać osobiście pod wyżej wymienionym adresem.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 marca 2022 r. na stronie internetowej: www.mgopswieliczka.

*Informujemy, że przedłużamy termin składania/ przysyłania prac w konkursie pt. "Cyfrowy ślad", do dnia 31 marca 2022 r.

Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, przy twórczym wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy. Nie może być skopiowana z internetu lub innej pracy.

Prace oceniane będą pod kątem:
1. zgodności z tematem,
2. twórczego i oryginalnego podejścia do tematu,
3. atrakcyjności formy przekazu,
4. walorów estetycznych.

Regulamin
Oświadczenia
Karta zgłoszeniowa

Data utworzenia: 15.03.2022