informacja dla słabosłyszących
Aktualności
29.09.2023

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

Nabór na stanowisko w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce

Zatrudnimy: psychologa, pedagoga, socjoterapeutę, psychoterapeutę przynajmniej w trakcie II roku szkolenia, terapeutę zajęciowego, arteterapeutę.

Wymogi formalne dla kandydatów:

  • skończone studia pedagogiczne lub psychologiczne
  • uprawnienia do prowadzenia zajęć
  • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • wysokie kompetencje interpersonalne, empatia, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji;

 

Wymagane dokumenty:

  • CV, list motywacyjny,
  • kopia dyplomu,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją„

 

Zakres obowiązków : Prowadzenie zajęć grupowych: rozwijających umiejętności społeczno- emocjonalne, psychoedukacyjno /terapeytycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-15, młodymi dorosłymi do 25 r.ż

Oferujemy: pracę w ciepłej i miłej atmosferze, superwizję,materiały do zajęć, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w centrum Wieliczki, możliwość udziału w dodatkowych projektach, umowę zlecenie/rachunek, gabinety wyposażone są w niezbędne pomoce i materiały do pracy.

Aplikacje należy składać w sekretariacie MGOPS ul. Sienkiewicza 34, 32-020 Wieliczka lub na adres mailowy sekretariat@mgopswieliczka.pl

tel. 12 2782140 wew. 106 lub 1

oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;

oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku;

inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Data utworzenia: 29.09.2023