informacja dla słabosłyszących
Aktualności
09.10.2023

Nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

Do zespołu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, szukamy kandydata na stanowisko pracownika socjalnego.

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. wymagania niezbędne :

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- wykształcenie zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej

- mile widziane doświadczenie zawodowe

- znajomość przepisów m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy

 1. Wymagania dodatkowe

- dobra organizacja czasu pracy,

- znajomość pakietu MS office,

 1. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.
 2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzględnieniem

rozwijania metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy socjalnej z różnymi grupami odbiorców.

 1. Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanym na środowisko lokalne we

współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania

procesowi marginalizacji osób i rodzin.

 1. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego

przypadku, oraz pracę z grupą.

 1. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.
 2. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach

i formach pomocy.

 1. Współdziałanie z organizacjami społecznymi Kościołem Katolickim, innymi kościołami,

związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami

fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do

samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

 1. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia

z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

8.Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabepieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.

 1. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 1. a) praca w MGOPS Wieliczka
 2. b) praca w wymiarze 1 etatu, praca w terenie oraz w siedzibie MGOPS, samodzielna,
 3. c) praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
 4. d) obsługa komputera,
 5. e) wynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulaminem wynagradzania MGOPS Wieliczka.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty :
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) życiorys (CV),
 4. c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
 5. d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie umożliwiające zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego oraz staż pracy,
 6. e) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że :

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 1. f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 2. g) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych - dokument musi zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o następującej treści „Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest MGOPS w Wieliczce, z siedzibą ul. Sienkiewicza 26, 32 -020 Wieliczka; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych biuro@synergiaconsulting.pl; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez MGOPS Wieliczka (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); przysługuje mi prawo wglądu i żądania usunięcia moich danych osobowych,
 3. h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.
 4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, mailem lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka, adres poczty e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl. w terminie do 15 listopada 2023r.

NABÓR: pracownik socjalny.pdf

Data utworzenia: 09.10.2023