informacja dla słabosłyszących
Aktualności
13.06.2024

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG, PEDAGOG, SOCJOTERAPEUTA, PSYCHOTERAPEUTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ARTETERAPEUTA

Zatrudnimy: psychologa, pedagoga, socjoterapeutę, psychoterapeutę przynajmniej w trakcie II roku szkolenia, terapeutę zajęciowego, arteterapeutę,

 

Wymogi formalne dla kandydatów:

 • skończone studia pedagogiczne lub psychologiczne,
 • uprawnienia do prowadzenia zajęć,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • wysokie kompetencje interpersonalne, empatia, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopia dyplomu,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją,
 • zaświadczenie z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (dok. pobierany raz w roku)
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

Zakres obowiązków:

Prowadzenie zajęć grupowych: rozwijających umiejętności społeczno- emocjonalne, psychoedukacyjno /terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-15, młodymi dorosłymi do 25 r.ż

Oferujemy:

pracę w ciepłej i miłej atmosferze, superwizję,materiały do zajęć, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w centrum Wieliczki, możliwość udziału w dodatkowych projektach,

umowę zlecenie/rachunek,

gabinety wyposażone są w niezbędne pomoce i materiały do pracy.

Aplikacje należy składać na dzienniku podawczym MGOPS ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka lub na adres mailowy sekretariat@mgopswieliczka.pl tel. 12 2782140 wew. 200.

 

 

Data utworzenia: 13.06.2024