informacja dla słabosłyszących
Aktualności
13.06.2024

Usługi sąsiedzkie w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje o przystąpieniu przez Gminę Wieliczka do realizacji usług sąsiedzkich programu Korpus Wsparcia Seniorów od 1 lipca 2024 r. Usługi sąsiedzkie są świadczeniem z pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które są realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznego. Polegają na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Formy wsparcia nie wymagają specjalistycznej wiedzy i kompetencji przez realizatora. Są świadczone przez osoby blisko mieszkające, które otrzymują wynagrodzenie w formie pieniężnej częściowo przez gminę i przez świadczeniobiorcę. Usługi sąsiedzkie są przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej, która określa ilość godzin usług, szczegółowy zakres czynności, wskazuje osobę realizującą usługi oraz odpłatność świadczeniobiorcy za godzinę usług. Beneficjentami świadczenia są w szczególności osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Osoba realizująca pomoc nie może być członkiem rodziny/osoby, na rzecz której są świadczone usługi. Musi być osobą pełnoletnią, nie może być oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym świadczeniobiorcy.

 

Zasady przyznawania usług sąsiedzkich i ustalania odpłatności świadczeniobiorców reguluje uchwała nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 3 czerwca 2024 r. Natomiast świadczenia są przyznawane zgodnie z art. 50 ust. 1a i ust. 3a, ust. 3b, 4a, ust. 6a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka, lub telefonicznie pod nr 12-278-21-40, 12-278-38-72, 12-278-45-00, 12-278-19-55, a także korespondencyjne lub za pośrednictwem platformy Epuap.

 Data utworzenia: 13.06.2024