informacja dla słabosłyszących
Aktualności
12.03.2024

Programy dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

Program AOON ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Osoba z niepełnosprawnością otrzymuje usługę asystencji osobistej, którą świadczy asystent z odpowiednimi kwalifikacjami w zawodzie: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub osoba posiadająca co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobie z niepełnosprawnością lub osoba wskazana przez asystenta pod warunkiem, że spełnia jeden z warunków o których mowa powyżej. Program służy przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Ponadto umożliwia osobom z niepełnosprawnością uczestnictwo w życiu społecznym np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Usługa AOON jest formą ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. Z programu mogą skorzystać również dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
Program AOON w MGOPS Wieliczka realizowany jest od 2020 roku. Wówczas 11 osób zostało objętych wsparciem na kwotę 27,818 zł. Z roku na rok zainteresowanie programem znacznie wzrosło i w roku ubiegłym, aż 64 osoby skorzystały z usług osobistego asystenta, na co przeznaczyliśmy kwotę 1 126 542,87 zł. W roku 2024 zamierzamy objąć wsparciem w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością 80 osób. Dotacja w roku 2024 oscyluje na kwotę 1 346 502,00 zł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program zakłada świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę poprzez zapewnienie doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. W godzinach realizacji opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej o których mówi Ustawa o pomocy społecznej.
Dzięki Programowi, zagwarantowana zostaje dodatkowa usługa w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Idea, jaka przyświeca opiece wytchnieniowej to poprawa jakości codziennego bytowania zarówno osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów/rodzin. Osoby niepełnosprawne doświadczają „zaopiekowania” na wysokim poziomie realizacji usługi natomiast opiekunowie/rodziny dzieci/osób niepełnosprawnych otrzymują wsparcie w codziennych obowiązkach. Opiekunem świadczącym usługę może zostać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami w zawodzie: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub posiadająca co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobie z niepełnosprawnością.
Program wdrożony został w naszej gminie w 2021 roku i objęto nim 10 środowisk, za kwotę 40 040, 00 zł. W kolejnym roku było to 19 środowisk, czego koszt wyniósł 127 296, 00 zł, zaś w ubiegłym roku za 109 971, 09 zł zgłoszonych było 14 grup.
Gmina składając wniosek o dotację w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2024r zgłosiła potrzeby związane z opieką dzienną jak i całodobową jednak z uwagi na przyznanie dotacji na rok 2024 w kwocie zbliżonej do roku 2023 nie mamy możliwości rozszerzenia Programu w 2024r w Gminie Wieliczka o pobyt całodobowy. Otrzymana dotacja w roku 2024 oscyluje na kwotę 122 858,00 zł. Wsparciem w roku 2024 zamierzamy objąć 13 środowisk.
PROGRAMY MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Data utworzenia: 12.03.2024