informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

  • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,

  • nagłej choroby w rodzinie ucznia,

  • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,

  • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,

  • kradzieży w mieszkaniu ucznia,

  • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wieliczka

  • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Wysokość zasiłku szkolnego jest uzależniona od oceny skutków wystąpienia zdarzenia losowego, ustalana w ramach posiadanych przez gminę środków i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Pocztowa 1, pokój 14, parter w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00, telefon kontaktowy 501-065-619

Dokumenty do pobrania

pdf
Wniosek o zasiłek szkolny Pobierz