informacja dla słabosłyszących
Aktualności
22.10.2022

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Do zespołu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szukamy osoby chętnej do pracy na cały etat na stanowisku pracownika socjalnego.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. wymagania niezbędne :
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- wykształcenie zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej
- mile widziane doświadczenie zawodowe
- znajomość przepisów m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy
2. Wymagania dodatkowe
- dobra organizacja czasu pracy,
- znajomość pakietu MS office,

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.
1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzględnieniem
rozwijania metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy socjalnej z różnymi grupami odbiorców.
2. Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanym na środowisko lokalne we
współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania
procesowi marginalizacji osób i rodzin.
3. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego
przypadku, oraz pracę z grupą.
4. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.
5. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach
i formach pomocy.
6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi Kościołem Katolickim, innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do
samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
7. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia
z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.
8.Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabepieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.
9. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca w MGOPS Wieliczka
b) praca w wymiarze 1 etatu, praca w terenie oraz w siedzibie MGOPS, samodzielna,
c) praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
d) obsługa komputera,
e) wynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulaminem wynagradzania MGOPS Wieliczka.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie umożliwiające zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego oraz staż pracy,
e) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że :
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych - dokument musi zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o następującej treści „Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest MGOPS w Wieliczce, z siedzibą ul. Sienkiewicza 26, 32 -020 Wieliczka; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych biuro@synergiaconsulting.pl; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MGOPS w Wieliczce zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.do celów niniejszej rekrutacji a wyrażenie zgody jest warunkiem udziału w rekrutacji, przysługuje mi prawo wglądu i żądania usunięcia moich danych osobowych,
h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście, mailem lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka, adres poczty e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl.

Data utworzenia: 22.10.2022