informacja dla słabosłyszących
Aktualności
02.11.2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Wieliczka informuje, iż w związku z możliwością przystąpienia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023”, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art.
5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Szczegóły dotyczące programu w załącznikach i na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób

Niepełnosprawnych: link

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Data utworzenia: 02.11.2022