informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna — Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej

Zespół ds. Grup Psychoedukacyjno-Terapeutycznych

W Zespole oferujemy bezpłatne warsztaty grupowe: dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodziców z dziećmi/młodzieżą razem, a także dla młodych dorosłych, z terenu Miasta i Gminy Wieliczka oraz indywidualne konsultacje.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Procesy grupowe rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów: psychologów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, mediatorów, mających doświadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także do pracy z rodziną.

Zapisy do grup trwają od 20 sierpnia do 20 września /każdego roku/ – zgłoszenia na grupy przyjmowane są pod nr. tel. 12 263 4316, 519 196 162, e-mail: etkaczewska@mgopswieliczka.pl lub osobiście , ul. Pocztowa 1, pokój nr. 8

Zajęcia dla dzieci i młodzieży /cotygodniowe/

 • Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Psychoedukacyjne
 • Terapeutyczne / Socjoterapeutyczne

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane są na wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego, przede wszystkim w aspektach: umiejętności nawiązywania i budowania bezpiecznych, satysfakcjonujących i konstruktywnych relacji z rówieśnikami, skutecznej komunikacji, zwłaszcza udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, podejmowania różnorodnych ról w grupie rówieśniczej, asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwoju poczucia sprawstwa i własnej wartości, relaksu i bezpiecznego rozładowywania napięcia, realizacji różnorodnych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych zgodnie z potrzebami grupy. Rozwój emocjonalny i społeczny podlega procesom uczenia się między innymi przez: naśladownictwo, identyfikację i trening.

Jakie umiejętności i zdolności będące podstawą kompetencji emocjonalnych i społecznych mogą być rozwijane podczas zajęć?

Specjalista prowadzący zajęcia dokonuje wyboru tych umiejętności i zdolności, które wynikają z rozpoznanych potrzeb uczestników w odniesieniu do sfery emocjonalno-społecznej.

Należą do nich, np.:

 • samodzielność,
 • samoświadomość – budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości), zainteresowań, hobby,
 • motywacja wewnętrzna,
 • rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnieniem,
 • samoregulacja – panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,
 • komunikowanie emocji,
 • rozładowywanie emocji,
 • przestrzeganie norm i obowiązujących zasad,
 • samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą,
 • odpowiedzialność,
 • rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych,
 • przewidywanie zachowania innej osoby,
 • rozpoznawanie zachowań asertywnych,
 • rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku,
 • empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych,
 • podtrzymywanie przyjaźni,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rozwiązywanie konfliktów/problemów, podejmowanie wyborów,
 • skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie,
 • praca na rzecz innych, niesienie pomocy, udzielanie i wzywanie pomocy.

Kto może być uczestnikiem zajęć?

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, np.:

 • z problemami adaptacyjnymi,
 • nieśmiałe i izolujące się od rówieśników,
 • agresywne,
 • z zaniżoną samooceną,
 • ze spadkiem aktywności i motywacji do nauki,
 • z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • po sytuacjach traumatycznych,
 • z depresją młodzieńczą,
 • z nasilonymi symptomami w trakcie kryzysów rozwojowych,
 • nie podporządkowujące się zasadom ustalonym w grupie,
 • przejawiające inne zachowania destrukcyjne, zachowania ryzykowne (m. in. przemoc, uzależnienia).

Zajęcia dla rodziców, z młodszymi dziećmi i nastolatkami /co dwa tygodnie/

 • Warsztaty dla rodziców z dziećmi ( w wieku od 7-10 lat)
 • Warsztaty dla rodziców z dziećmi ( w wieku od 11-17 lat)

Warsztaty dla rodziców z dziećmi przeznaczone są dla tych rodziców, którzy chcą twórczo spędzić czas ze swoim dzieckiem. Rodzice mają okazję zobaczenia swoich dzieci w innym świetle i stworzenia nowych nici porozumienia. Doświadczą jak kreatywnie spędzać czas z dziećmi (bez komputera i telewizji), jak z nimi rozmawiać, w jaki sposób ustalać zasady, unikać kłótni oraz stwarzać okazje do wspólnej dyskusji. Jak trenować myślenie, czy można uczyć się szybciej, kto w rodzinie jest najważniejszy, jak ludzie przeżywają emocje.

Warsztaty dla rodziców z nastolatkami skierowane są do rodziców, którzy szukają porozumienia ze swoim dorastającym dzieckiem, wsparcia i zrozumienia z obu stron. Umiejętności słuchania i słyszenia, rozpoznawania swoich potrzeb i potrzeb bliskich, nazywania uczuć oraz radzenia sobie z nimi, bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy mogą się przekonać o swoich możliwościach….
Czas poświęcony wzajemnie dla siebie, nigdy nie jest czasem straconym.

Warsztaty dla rodziców z dziećmi skierowane są do wszystkich rodzin z dziećmi w wieku 7-17 lat, które chcą wzmocnić swoje wzajemne relacje.

Rodzic podczas spotkań m.in. dowie się:

 • jak wspierać swoje dziecko,
 • jak budować z nim relacje,
 • jak stawiać mu granice,
 • jak efektywnie wyciągać konsekwencje,
 • jak ochronić dziecko przed używaniem substancji psychoaktywnych.

Dziecko m.in. nauczy się:

 • stawiać i realizować swoje cele i marzenia,
 • przestrzegać zasad,
 • radzić sobie z presją rówieśniczą,
 • radzić sobie ze stresem.

Zajęcia będą pełne emocji, twórczości, koncentracji uwagi, relaksacji i współpracy. To czas wspólnej refleksji, wzruszeń i radości; to sposób na mniej napięć w relacjach rodzinnych i na więcej konstruktywnej komunikacji. Udział w zajęciach daje szansę zbliżyć się do swojego dziecka, z poczuciem większej kompetencji w roli rodzica.

Wychowywanie jest procesem ciągłego rozwoju, poszerzania kompetencji, poznawania nowych metod.

Warsztaty dla młodych dorosłych (18-25 r.ż.) – /spotkania według ustalonego harmongramu z grupą/. Warsztaty skierowane są do młodych ludzi, którzy poszukują sposobów w poradzeniu sobie z: nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nimi dorosłe życie, trudnościami w radzeniu sobie z samodzielnością, niezależnością od rodziców, a także braniem na siebie odpowiedzialności za decyzje i podejmowane działania, poczuciem osamotnienia, izolacji, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem przed wyrażaniem uczuć, kłopotami w utrzymaniu dłuższych, bliższych relacji z innymi ludźmi, partnerem. Bezpiecznym rozładowaniem napięcia, stresem, relaksem, dbaniem o siebie, rozwojem.

Warsztaty rozwojowe dla rodziców „ Kochać i wymagać” /spotkania raz w miesiącu wg ustalonego harmonogranu/ przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą: podnieść swoje kompetencje wychowawcze, nauczyć się budowania lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi bez stosowania przemocy, lepiej poznać samych siebie w roli rodzica, odkryć swoje rodzicielskie zasoby. Rodzice otrzymają wiedzę , z zakresu psychologii, komunikacji i budowania relacji,a także materiały do domu.

Oferujemy zajęcia dla rodziców dotyczące m. in. :

 • jak rozpoznawać swoje uczucia i nad nimi panować poprzez proste techniki komunikacyjne,
 • jak przerwać „błędne koło złości”,
 • jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami,
 • jak zachęcić do współpracy, samodzielności,
 • jak określać dziecku granice,
 • czym różnią się kary od konsekwencji i dlaczego te pierwsze są nieskuteczne,
 • podczas zajęć rodzice uczą się tak formułować komunikaty do dziecka, aby porozumienie było łatwiejsze, a relacja bardziej satysfakcjonująca,
 • przedstawiona zostanie również aktualna wiedza na temat faz rozwojowych, poprzez objaśnienie jak wyglądają kolejne etapy rozwoju dziecka. Uczestnicy zostaną zapoznani ze skutecznymi strategiami wychodzenia z nieporozumień i konfliktów. (- specyfiki okresu dorastania, – zagrożeń związanych z podejmowaniem przez młodzież zachowań ryzykownych oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, – sposobów wspierania dziecka i budowania relacji z nim).

Zajęcia mogą mieć charakter wykładowy lub warsztatowy. Są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów mających doświadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. Przewidywany efekt zajęć: skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach wymagających zrozumienia, cierpliwości i stanowczości z poszanowaniem obu stron dialogu – dziecka i rodzica, w pełni świadome wspieranie dziecka w dorastaniu.

MGOPS w Wieliczce, rozumiejąc różnorodność problemów dnia codziennego oraz indywidualizację jest otwarty na tworzenie rożnych grup systemowych.

Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka innymi formami pracy czy też innymi grupami wiekowymi, wówczas jesteśmy gotowi na utworzenie działań adekwatnych do danej sytuacji/zapotrzebowania.

Elżbieta Wawrzonek

Koordynator

Zespół

Agnieszka Gwiazda

Dominika Kasprzyk

Gabriela Rafa-Bystrowicz

Monika Murzyn

Eliza Wójcik