informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna — Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przyjmowanie zgłoszeń od rodziny, KPP, MGOPS, Prokuratury, Sądu rodzinnego, kuratorów, GZI dot. osoby nadużywającej alkoholu w celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Przyjmowanie zgłoszeń od rodziny, KPP, MGOPS, Prokuratury, Sądu rodzinnego, kuratorów, GZI dot. osoby nadużywającej alkoholu w celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego:

  1. Przyjęcie karty zgłoszeniowej.
  2. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy sytuacji osoby zgłoszonej.
  3. Przeprowadzenie rozmowy motywującej do leczenia odwykowego z uczestnikiem postępowania.
  4. Monitorowanie przebiegu leczenia odwykowego do ukończenia terapii.
  5. W przypadku odmowy/ nie stawienia się/ przerwania leczenia- skierowanie na badania do biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  6. W przypadku stwierdzenia przez biegłych uzależnienia- złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Wieliczce Wydział IV Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie do leczenia odwykowego pod nadzorem kuratora.
  7. Wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” w sytuacjach informowania o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie.
  8. Informowanie o miejscach pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
  9. Informowanie o rodzajach leczenia dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA.
  10. Informuje o mechanizmach choroby alkoholowej.

Agnieszka Kudla

Przewodnicząca

Katarzyna Pietrzyk Budzowska

Sekretarz

Zespół

Dominik Ozga

Edyta Turecka

Arkadiusz Sarnecki

Agnieszka Kudla

Joanna Klimek

Dyżury Przewodniczącej: poniedziałki i czwartki 17:00-20:00
ul. Pocztowa 1 w Wieliczce pokój nr 14
tel. 12 263 43 41 lub 733 687 185

Punkt konsultacyjny dla osób poszukujących pomocy: wtorki 16:15-18:45
ul. Pocztowa 1 w Wieliczce pokój nr 14
tel. 122 63 43 41

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.